FANDOM


BarCamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy

Sieciowy (nie)kongres wolnej kultury


Miejsce: Komuna Otwock, ul. Lubelska 30/32, Warszawa

Czas: Sobota 22 Sierpnia, godzina 14.00 – 21.00

WUW 2009


Tutaj można zarejestrować się na BarCamp.


Kontakt do organizatorów: Wolny Uniwersytet Warszawy / Agnieszka Szreder - aga(at)funbec.eu


BarCamp WUW-u jest oddolną, samorządną i demokratyczną alternatywą wobec oficjalnie propagowanych sposobów rozmawianie o kulturze i społeczeństwie, oraz decydowania o ich dalszym kształcie. BarCamp WUW-u jest nawiązaniem do wypracowanej w ruchu hakerskim formuły BarCampu, czyli „user generated conference”. Jest to anty-konferencja, której program jest wypracowywany oddolnie i spontanicznie przez swoich uczestników. Zazwyczaj barcampy są ogłaszane w sytuacji, kiedy grupa programistów napotyka na problem możliwy do rozwiązania jedynie przy współpracy większej ilości osób. W celu jego przezwyciężenia mobilizowana jest sieć społeczna, uruchamiane są kolektywne zasoby intelektualne, tworzone jest wolne oprogramowanie, realizowana jest demokratyczna kultura współdziałania.

BarCamp jest zwoływany przez Wolny Uniwersytet Warszawy, inicjatywę Indeks73 i Komunę Otwock, w koordynacji z ogólnopolską siecią niezależnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Nasz barcamp odbywa się w specyficznych okolicznościach. Jest on organizowany na miesiąc przed oficjalnym Kongresem Kultury Polskiej, na którym przedstawione będą propozycje całościowych reform polskiej kultury. W naszym przekonaniu zarówno Kongres, jak i planowane reformy, zupełnie pomijają kwestie oddolnej, niehierarchicznej i wolnej organizacji kultury i społeczeństwa. Formy działań, które stawiają na spontaniczną organizację, współdziałanie i entuzjazm, wymykają się spojrzeniu ministerialnych biurokratów i ich ekspertów. Jednak w naszym przekonaniu, to właśnie z tych kłaczy kiełkują najciekawsze idee i ruchy artystyczne oraz społeczne, to właśnie tutaj dokonują się eksperymenty z nowymi formami myślenia, bycia i organizacji politycznej. Jednocześnie ta sieć wymaga odpowiednich warunków do swojego zrównoważonego wzrostu. Jest to zbyt ważny aspekt rzeczywistości społecznej i artystycznej, żeby pozwolić na jego pominięcie przy planowaniu kolejnych reform kultury i państwa.

Naszą odpowiedzią jest BarCamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy – organizowany jako sieciowy, tymczasowy i spontaniczny think tank. Celem naszego (nie)kongresu jest sformułowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju polskiej kultury niezależnej w zespoleniu z szerszą, demokratyczną przemianą społeczną. Ten problem stawiamy przed uczestnikami barcampu, w celu jego wspólnego przedyskutowania i omówienia. Jest on osią przewodnią naszego spotkania. Interesują nas krytyczne analizy status quo, przedstawianie już istniejących alternatyw, utopijne myślenie o przyszłości, oraz postulaty realnych zmian czy reform. Do udziału w BarCampie WUW-u zaproszeni są wszyscy zainteresowani dyskusją nad stanem obecnym i przyszłością wolnej i samorządnej kultury w demokratycznym społeczeństwie.

Rejestracja referatów odbywa się na Wiki: pl.barcamp-wuw.wikia.com Na niej będą publikowane materiały wygenerowane w trakcie spotkania.


Informacje o idei i historii barcampu: http://en.wikipedia.org/wiki/BarCamp

Przykłady barcampów na polu kultury:

http://criticalpracticechelsea.org/wiki/index.php/PubliCamp

http://criticalpracticechelsea.org/wiki/index.php/ResourceCamp


Zasady działania:

- wstęp na barcamp jest wolny i ogólnie dostępny

- program anty-konferencji jest podzielony na sloty czasowe (12 minut, 7 min. prezentacji i 5 min. dyskusji), które są wypełniane przez uczestników. Nie ma odgórnie przygotowanego programu.

- każdy z uczestników barcampu jest zaproszony do wygłoszenia referatu, nie ma podziału na ekspertów i widownię.

- swoje referaty prosimy zgłaszać wcześniej na Wiki barcampu albo pod adresem emailowym: aga(at)funbec.eu, jest też możliwość spontanicznego wpisania swojego wystąpienia w wolny slot czasowy już w trakcie (nie)kongresu

- moderatorzy i organizatorzy pilnują przestrzeganie czasu i dbają jedynie o zachowanie powszechnie przyjętych zasad konwersacji nieopartej na przemocy.


Laboratorium Indeksu73

BarCamp Kultury Polskiej jest współorganizowany razem z Laboratorium Indeksu73, które odbędzie się w Piątek, 21.08, w Komunie Otwock. Inicjowane i prowadzone przez Ewę Majewską odbędzie się pod tytułem „Kultura jako dobro publiczne. Partycypacja, dostęp czy współzarządzanie?”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Agnieszką Kaim: akaim@indeks73.pl

Laboratorium Indeksu 73


Zwrot kosztów podróży

BarCamp w założeniu jest przeznaczony także dla uczestników pochodzących spoza Warszawy i większych ośrodków miejskich. Zależy nam na rozszerzeniu i wzmocnieniu sieci kontaktów, tak żeby objęła całą Polskę oraz na dyskutowaniu problemów, które wykraczają poza granice miejskich metropolii. W tym celu, w ramach BarCampu oferujemy skromną ilość mikrostypendiów, pokrywających część kosztów transportu do Warszawy. Pokrywamy koszty do 100 PLN, na podstawie biletów. W razie takiej potrzeby prosimy o rejestrację referatu na Wiki barcampu, oraz zgłoszenie swojej potrzeby do Agnieszki Szreder aga(at)funbec.eu
Pula pieniędzy dostępnych na mikrostypendia jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby w trudnej sytuacji.